PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´

➳ [Reading] ➶ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം By Subhash Chandran ➩ – Antesmassage.co അര്‍ഥരഹിതമായ കാമനകള്‍ക്കു വേണ്ടി ജീവിതമെന്ന വ്യര്‍ഥകാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരികഅര്‍ഥരഹിതമായ കാമനകള്‍ക്കു വേണ്ടി ജീവിതമെന്ന വ്യര്‍ഥകാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ആമുഖം ഭീരുവും പരതന്ത്രനും ഷണ്ഡനുമായി കാലം ചെലവിട്ട് തീര്‍ത്തും സാധാരണമായി ഒടുങ്ങുന്ന ആധുനികമലയാളിജീവിതത്തെ ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷങ്ങളാകുന്ന പുരുഷാര്‍ഥദര്‍ശനത്തിലൂടെ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണിവിടെതച്ചനക്ക.

രയിലെ അയ്യാട്ടുമ്പിള്ളിയെന്ന നായര്‍ തറവാട്ടിലെ ഇളമുറക്കാരനായ ജിതേന്ദ്രന്റെ സ്വഗതാഖ്യാനമായാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം വികസിക്കുന്നത് ജിതേന്ദ്രന്‍ അയാളുടെ അമ്മാവന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ ഗോവിന്ദന്റെ അച്ഛന്‍ നാറാപിള്ള അഥവാ നാരായണപിള്ള എന്നിവരിലൂടെ ആ ആഖ്യാനം കടന്നുപോകുന്നു ജിതേന്ദ്രനു മുമ്പുള്ള തലമുറയില്‍ തുടങ്ങി അയാളുടെ ?.

PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´

PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ Born in 1972 at Kadungallor a real bucolic setting near Alwaye which forms the plot for his first novel Manushyanu Oru Aamukham Mr Subhash Chandran spent his salad days at StAlberts College Maharajas College Bharathiya Vidya Bhavan and Law College Being a First Rank Post Graduate in Malayalam Literature from Maharajas College Ernakulam where he studied with Scholorship from MG University

മനുഷ്യന് download ഒരു kindle ആമുഖം epub മനുഷ്യന് ഒരു ebok മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFരയിലെ അയ്യാട്ടുമ്പിള്ളിയെന്ന നായര്‍ തറവാട്ടിലെ ഇളമുറക്കാരനായ ജിതേന്ദ്രന്റെ സ്വഗതാഖ്യാനമായാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം വികസിക്കുന്നത് ജിതേന്ദ്രന്‍ അയാളുടെ അമ്മാവന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ ഗോവിന്ദന്റെ അച്ഛന്‍ നാറാപിള്ള അഥവാ നാരായണപിള്ള എന്നിവരിലൂടെ ആ ആഖ്യാനം കടന്നുപോകുന്നു ജിതേന്ദ്രനു മുമ്പുള്ള തലമുറയില്‍ തുടങ്ങി അയാളുടെ ?.

10 thoughts on “മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം

 1. Libin Varghese Libin Varghese says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFMy Malayalam reading till now was limited to the works by greats of our literature and a few short stories by the new writers I had no idea what to expect from this It felt good to start reading a book without any prejudice The novel begins with the death of the protagonist at a very early age of 54 and traces back his life starting from his great grandfather executed by the king hung in a metal cage The story passes through every one of ayyattumbally family to where our protagonist Jite


 2. Raghu Raghu says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFNot knowing the language I have read books in Malayalam only in English translations This book was recommended to me as a landmark novel in the Malayalam language I noted on the web that it won the Central Sahitya Akademi award in 2014 and has received rave reviews The acclaim is that the novel depicts a social cultu


 3. Vadassery Rakesh Vadassery Rakesh says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFkerala's answer to 100 years of solitude I should admit that unlike a normal book review I had to prepare myself to write review for this book Then you may ask why only 4 stars But before answering that let me jot down the positives that are galore in this book1 The language is unbelievably impeccable2 Meticulous description of a conceptual kerala village3 The description captures the essence of the whole Kerala society4 The writing style and the progress of the story is captivating5 Gives a severe inferiority complex to Indian English writers as vernacular writing is head and shoulders above them But I believe this can be limited to Malayalam and Bengali writingNow the cons1 For those who are conversant with Gabriel Garcia Maruez it is


 4. Mohammed Rasheen Mohammed Rasheen says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFTitle translated to 'A preface to Man' One of the best books in malayalam ive read it starts around during 1920s and ends around 2020sA journey through 3 generationsfilled with morals and sins in balance Not at all a fast readbut never a boring one book sometimes gives insights of readers mind the way we think and process how a very average human being behave with himself Totally enjoyed this and i recommend this to everyone who read malayalam Loved some metaphors really made me sit and think at times


 5. Veena Veena says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFDeeply influencingI think every malayali reader shld rd the one


 6. Aleesha.K.B Aleesha.K.B says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFit is not perfect for a starter


 7. Vishnu Mohan Vishnu Mohan says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFA must read book


 8. Poornima Poornima says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFThis was my 1st read of this author and i am sure i will be reading of his worksThis book is set in 4 parts Dharma Artha Kama Moksha and traces a story of the socio economic political scenario of Kerala from early 20th century to the present day Each chapter begins with a philosophical thought most of which i could not agree toset out in the lettersthe protagonist writes to his fiance It


 9. Mini Shivakumar Mini Shivakumar says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFReading Subhash Chandran’s debut novel was no picnic It was like what I imagine a week long trek through the ian rainforest would be excruciatingly demanding and exhausting in turns yet


 10. Dileep P Dileep P says:

  PDF Subhash Chandran ´ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം ´ മനുഷ്യന് download, ഒരു kindle, ആമുഖം epub, മനുഷ്യന് ഒരു ebok, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം PDFAn exceptional read


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *